Komunikační dovednosti
Partnerství s občanem
Zapojení občanů
Prezentace práce úřadu
Vize a rozvojové strategie
Komunikace s konkrétními cílovými skupinami
Internet
Komunikující město
Krizový management města Rennes
Charta komerčního urbanismu renneského distriktu
Společné sdílení hodnot
Stavební povolení
Monitoring a efektivita
Jednotný vizuální styl
Cestovní ruch
Pes ve městě
Rozpočty
Zeleň
Komunikační strategieO projektu řekliOmbudsman městadiskusePřednášky, workshopy, semináře

Zkušenosti s vnímáním dokumentů s rozvojovými plány těsně souvisejících

Územní plán
Výzkum, který se uskutečnil v Brně se orientoval na to, jak občané vnímají územní plán města. Ukázalo se, že územní plán (základní dokument o rozvoji města) někdy viděla necelá pětina (18 %) dotázaných, slyšela o něm asi polovina (49 %) a neví o něm celá třetina obyvatel města (33 %). Celkem třetina dotázaných uvádí, že územnímu plánu rozumí, 26 % přiznává, že mu nerozumí a 42 % respondentů jej nezná a nepřemýšlí o něm. Přitom se jedná o dokument jehož změny musí být podle zákona zveřejňovány a připomínkovány občany. Mnohem horší je situace pokud jde například o energetický generel města. Přestože by znalost těchto dokumentů měla předcházet úvahám o stavbě rodinného domu či provozovny pro podnikání, většinou se s nimi lidé seznamují na poslední chvíli.

Rozpočet města Rennes 1999
Jesle, Bydlení, Střediska volnočasových aktivit, Hromadná doprava, Mateřské a základní školy, Opera, Plavecké stadióny, Školní jídelny, Muzea, Knihovny, Vysoké školy, Sociální služby, Veřejné osvětlení, Služby úřadů veřejné správy, Školy uměleckého zaměření, Odpadové hospodářství, Zeleň, Vodárny a kanalizace, Komunikace.

Letošního 20. března město schválí svůj rozpočet. Dosahuje 2,3 miliardy franků. Tento akt je nesmírně důležitý, protože se jedná o číselné vyjádření politických rozhodnutí volených zástupců města. Abychom rozpočet dobře pochopili, podívejme se na to, jaké má důsledky v běžném denním životě každého z nás. Setkáváme se s ním totiž každý den, aniž bychom si toho vůbec byli vědomi, když odvádíme dítě do školky, když jedeme na plavecký stadión nebo do divadla, když jezdíme hromadnou dopravou nebo se procházíme v městském parku. Cílem této brožury je ukázat Vám význam tohoto dokumentu schváleného volenými zástupci města. Přejeme Vám příjemnou četbu!

Hlavní investice v roce 1999
Tělovýchova Renneský stadión: 
- přestavba46,9 mil. F
- tréninkové středisko la Piverdiere12 mil. F
Výstavba tělocvičny Joseph Lotte3,6 mil. F
Výstavba převážně sportovního zařízení městské části Alphonse Guérin6 mil. F
Výstavba nového kluziště13 mil. F
Komunikace Páteřní komunikace východ - západ55,7 mil. F
Můstek pro pěší Cleunay/Moulin du Compte3,2 mil. F
Parkoviště Chatillon (rozšíření)4,5 mil. F
Zřízení kruhového objezdu Jules Valles4,6 mil. F
Výstavba dáln. Přivaděče Petit Ste-Foix4,3 mil. F
Výstavba parkoviště Petit Ste-Foix5 mil. F
Přestavba ostrůvku "Kennedy"9,3 mil. F
Úprava prostoru pro stanice metra VAL5 mil. F
Urbanistické operace Polyfunkční výstavba27,3 mil. F
Parkoviště Isly10 mil. F
Veřejné prostranství-platforma Isly8 mil. F
Veřejné prostranství-platforma Colombier4 mil. F
Urb. operace Champs Manceaux/Sarah Bernard2,6 mil. F
Urb. operace - regenerace měst. části Le Blosne/Maurepas4,9 mil. F
Vodní hospodářství Ochrana proti povodním 9,5 mil. F
Kultura Zřízení kulturního sálu měst. Části Arsenal3,8 mil. F
Dům Švédska (přestavba)2,7 mil. F
Le Liberté (3. etapa)2 mil. F
Nové kulturní zařízení10 mil. F
Opera22 mil. F
Divadelní sál St-Cyr1 mil. F
Školství Údržba školních budov9 mil. F
Úprava školních jídelen7,9 mil. F
Přestavba MŠ Carle Bahon3,4 mil. F
Digitální plán2 mil. F
Ústřední kuchyně3,5 mil. F
Mládež - volnočasové aktivity Dům mládeže Dominique Savio1,6 mil. F
Farma pro děti Tapinois3 mil. F
Jesle Úpravy jeslí Patton 4,4 mil. F
Senioři Domov důchodců St-Cyr> 1 mil. F
Funkční dotace a příspěvkové fondy Sociální bydlení24 mil. F
Vysoké školství7 mil. F
Obchodní komora (letiště)5 mil. F
Nižší střední školy1 mil. F
VAL30,2 mil. F
Přestavba železnič. mostu Bd Voltaire3 mil. F

Jesle
Do 21 jeslí chodí 1.260 dětí, z toho 828 je v kolektivních jeslích (zařízení) a 432 dětí v minijeslích (doma).

Poplatky jsou stanoveny podle sazebníku sociální péče a liší se podle počtu dětí a podle příjmů; např. se pohybují mezi 225 až 2.681 F za měsíc u rodin se 2 dětmi.

250 000 odpracovaných dnů. Průměrná cena za den: 343 franků, z toho 165 franků platí město, 110 franků sociální péče a 68 franků uživatel.

Bydlení
V roce 1998 bylo v Rennes postaveno 1.118 bytů. K 1. lednu 1998 město Rennes čítalo 99.100 domů a bytů, které podléhaly dani z nemovitosti. Organizace pro sociální bydlení přitom spravovaly 24.100 bytů. Město Rennes věnovalo 24 milionů franků na sociální bydlení. Na druhé straně uplatňuje u sociálního bydlení úlevy - cena zasíťovaného pozemku je nižší než cena pozemku, který není určen k dotovanému bydlení.

Střediska pro volnočasové aktivity
Během středy (kdy mají ve Francii děti volno ve škole, pozn. překl.) a krátkých prázdnin zajišťuje 23 “středisek pro volnočasové aktivit" péči o děti od 2 do 12 let, což ročně představuje 55.000 odpracovaných dní. Cena za den: 229 franků, z toho 187 franků hrazených městem, 11 franků sociální péčí a 31 franků uživatelem. Poplatky jsou stanoveny podle výdělku a pohybují se od 11 do 35 franků u rodiny, která dostává příspěvky od sociální péče.
Během léta bylo ve 3 prázdninových střediscích odpracováno 27.000 dní. Cena za den a dítě: 173 franků.

Veřejné osvětlení
Město má 23.500 těles veřejného osvětlení na síť o délce 610 km. Spotřeba se u veřejného osvětlení pohybuje okolo 13,3 milionů kWh. Světelnou signalizací je vybaveno 210 křižovatek. Náklady pro město: 19 milionů franků neboli 192 franků na domácnost daňových poplatníků.

Mateřské a základní školy
Mateřské a základní školy navštěvovalo 19.000 žáků. V průměru navštěvovalo každý den 550 dětí 260 zájmových kroužků a do 45 středisek pro hlídání a volnočasové aktivity dětí chodilo 415 dětí ráno a 1.034 dětí večer.
Průměrné náklady na žáka dosahují 11.700 franků, z toho 1.700 franků na investice a 10.000 franků na provozní náklady, z čehož je 5.600 franků určeno na vyučování základních předmětů a 410 franků na výchovné aktivity (zájmové kroužky a kontrolované samostudium).

Opera
Opera zajišťuje 28 představení ročně pro 18.200 diváků, z čehož je 1.300 předplatitelů.
Uzavření opery z důvodu oprav vyčíslených na 55 milionů franků s sebou nese výrazné snížení počtu představení. Po kompletní rekonstrukci otvírá Opera své brány v březnu.
Průměrné náklady na diváka jsou 598 franků, z toho je 470 franků hrazeno městem a 128 franků uživatelem.

Plavecké stadióny
4 plavecké stadióny zaznamenávají 630.000 návštěvníků. Průměrný náklad na vstupenku: 32 franků, z čehož platí 23 franků město a 9 franků návštěvník.

Školní jídelny
50 stravovacích zařízení vydá 1.400.000 jídel ročně, z toho 30.000 jídel během letních prázdnin. Každý den je v jedné z 50 jídelen vydáno 9.000 jídel. Náklady na jídlo jsou 41 franků, z čehož je 25,50 franků hrazeno městem a 15,50 franků strávníkem. Ceny stravenek, které jsou určovány podle příjmu rodiny, se pohybují od 5,10 franků do 24,70 franků.
Od 4. ledna 1999 budou tato jídla připravována ve vývařovně v městské části Beauregard a rozvážena do 50 jídelen, kde budou ohřívána.

Muzea Městská muzea navštíví 151.600 osob: 41.300 Ekomuzeum renneské oblasti, 86.100 Muzeum výtvarných umění a 24.200 Muzeum Bretaně. Celkové náklady pro město: 17,5 milionů franků, neboli 116 franků na návštěvníka; jeden lístek do Ekomuzea renneské oblasti je však prodáván jen za 28 franků, do Muzea Bretaně za 15 franků a do Muzea výtvarných umění za 20 franků.

Knihovny
Ústřední knihovna a 13 knihoven v městských částech zajišťují 1.300.000 výpůjček ročně 35.800 předplatitelům. Celkové náklady pro město: 25,5 milionů franků neboli 712 franků na předplatitele; rodinné předplatné však stojí čtenáře jen 100 franků ročně a pro čtenáře mladší 18ti let je zcela zdarma.

Vysoké školy
V Rennes je 58.000 studentů. Město a distrikt již po léta finančně přispívají na modernizaci vysokého školství a péči o studenty (Univerzita 2000, Plán bydlení ....). V roce 1999 město věnuje na tento sektor 7 milionů franků na výstavbu, zařízení a vybavení prostor. Distrikt na něj dává 1 milion franků.

Sociální péče
Dotace města CCAS (Komunální středisko sociální péče) se pohybuje ve výši 36 milionů franků, neboli 363 franků ročně na domácnost daňových poplatníků. Účast (celková suma příspěvků na sociální péči) odváděná departementu dosahuje 48,5 milionů franků neboli 489 franků na domácnost daňových poplatníků.

Hromadná doprava
Hromadnou dopravu využívá 34 milionů cestujících. Náklad na každou cestu je 7 franků, z toho 5 franků hradí obec. Účast distriktu na provoz autobusů: 220 milionů franků. Cena jízdenky (bloček 10 jízdenek) je v plné výši od 1. dubna 1999 4,95 franků; jednotlivá jízdenka: 6,50 franků. Hromadná doprava zdarma pro rodiny s nízkým příjmem: 3.400.000 cest zdarma ročně, měsíčně průměrně pro 14.400 osob. Tak je tomu například v případě rodiny s jedním dítětem, jejíž měsíční příjmy dosahují 6.720 franků. Doprava i metro VAL, které je ve výstavbě, spadají do kompetence distriktu. Provozní a investiční náklady tedy figurují v rozpočtu distriktu.

Služby úřadu veřejné správy
Ústřední radnice a 4 radnice městských částí ročně vydají 135.000 výpisů z matriky, 8.200 rodných listů, 2.500 úmrtních listů a 760 oddacích listů.

Školy uměleckého směru

  • Konzervatoř
    Na Konzervatoři studovalo 1.242 žáků (849 žáků z Rennes a 393 mimorenneských). Průměrné náklady na žáka: 14.900 franků, z toho 11.000 franků hradí město, 1.500 franků stát, 800 franků departement a 1.600 franků žák.
  • Škola výtvarných umění
    Na Škole výtvarných umění studuje 963 žáků, z toho 430 na vysoké škole (22 žáků z Rennes a 408 mimorenneských) a 536 chodí do večerních kurzů. Průměrné náklady na žáka: 18.000 franků, z toho 14.600 franků hradí město, 2.250 stát a 1.150 žák.

Odpadky
Město zajišťuje odvoz 68.300 tun běžného odpadu ročně, neboli 336 kg na obyvatele, plus 3.800 tun skla, 3.300 tun novin, 2.600 tun zeleného odpadu. Celkové náklady na odvoz a na spálení odpadu: 86 milionů franků, které jsou financovány z poplatků za odvoz odpadu z domácností.

Veřejná zeleň
Město udržuje 775 ha zeleně, z toho 422 ha připadá na trávníky, dále 100.000 stromů, 58 km živých plotů a 250.000 rostlin vysazených na záhonech.
V roce 1998 město vysadilo 95 stromů. Město vydalo 2 miliony franků na úpravy dětských hřišť v rámci jejich přizpůsobení evropským normám z celkového předpokládaného nákladu 8 milionů franků za 5 let (od roku 1997 do roku 2001).
Celkové náklady pro město: 80 milionů franků, což představuje 807 franků na domácnost daňových poplatníků ročně.
Rok 1998 byl rokem, kdy se začal uplatňovat nový Územní plán (POS), zakotvující vytvoření nových ploch zeleně.

Vodárny a kanalizace
Město vynakládá 530 franků ročně na domácnost daňových poplatníků na údržbu 726 km rozvodů vodovodní sítě, 630 km kanalizací a na výrobu 19,7 milionů m3 vody. Domácí spotřeba na odběratele: 157 m3 ročně.

Komunikace
Město vydává 110 milionů franků ročně na údržbu komunikací (Opravy komunikací, křižovatek, povrchy chodníků a čištění) neboli 1.100 franků na domácnost daňových poplatníků.
Tyto náklady zahrnují například čištění 90.000 km komunikací ročně, 7.400 hodin sběru spadaného listí, 7.300 hodin úklidu venkovních trhů....
V roce 1998 bylo provedeno 3.600 zásahů na odstranění grafit na zdech, což představuje 4.115 hodin ročně. Průměrný náklad na jeden zásah: 400 franků na náklady města, pro žadatele zdarma.

Rozpočet 1999
Rozpočet města: 2,3 miliardy
Investice: 862 milionů
Provoz: 1.470 milionů
ROZDĚLENÍ INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ
(kromě zadluženosti: 648 milionů)

Hospodářská činnost

10,2 %

66 milionů franků

Zdravotnictví a sociální péče

1,9 %

13 milionů franků

Školství a mládež

5,5 %

35 milionů franků

Obecné služby

7,2 %

46 milionů franků

Urbanismus a bydlení

16,3 %

106 milionů franků

Kultura a sociální život

26,2 %

170 milionů franků

Rozvoj města

32,8 %

212 milionů frankůHLAVNÍ INVESTIČNÍ PŘÍJMY

Vázané příjmy a finanční účast

182 milionů franků

Předpokládané půjčky

200 milionů franků

Zdroje globálně a samofinancování

307 milionů frankůROZDĚLENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ
(kromě zadluženosti: 1.422 milionů

Veřejné služby

1,9 %

27 milionů franků

Hospodářská činnost

3,3 %

48 milionů franků

Bydlení

4,2 %

60 milionů franků

Zdravotnictví a sociální péče

8 %

114 milionů franků

Školství a mládež

17,8 %

254 milionů franků

Obecné služby

17,6 %

251 milionů franků

Kultura a sociální život

20,2 %

288 milionů franků

Rozvoj města

26,8 %

381 milionů frankůHLAVNÍ PROVOZNÍ PŘÍJMY

Daně a poplatky

926 milionů franků

Státní dotace

385 milionů franků

Běžné správní příjmy

236 milionů frankůPořadí podle měst
Několik prvků pro srovnání s rozpočty jiných velkých měst v roce 1998
DAŇ Z NEMOVITOSTI
MĚSTO + AGLOMERACE
POZEMKOVÁ DAŇ
MĚSTO + AGLOMERACE
Zdanění v roce 1998

(franků/obyvatele)

Zdanění v roce 1998

(franků/obyvatele)

Lille

1.647

Grenoble

2.127

Bordeaux

1.543

Bordeaux

2.076

Nantes

1.461

Montpellier

2.025

Montpellier

1.380

Caen

1.703

Brest

1.259

Angers

1.671

Rennes

1.254

Toulouse

1.507

Grenoble

1.213

Le Havre

1.382

Toulouse

1.198

Remeš

1.366

Štrasburk

1.068

Nantes

1.323

St-Etienne

1.063

Lille

1.303

Caen

1.058

St-Etienne

1.192

Angers

1.021

Štrasburk

1.174

Remeš

894

Brest

1.135

Le Havre

797

Rennes

1.090ZADLUŽENOST - HLAVNÍ ROZPOČET
Výše v roce 1998 (franků/obyvatele)
 

Dlužný kapitál

Anuita

St-Etienne

14.170

2.172

Nantes

12.246

1.466

Grenoble

10.490

1.406

Caen

8.968

1.204

Lille

8.820

1.532

Bordeaux

7.892

1.149

Montpellier

7.484

1.131

Remeš

7.375

1.139

Le Havre

7.261

1.439

Rennes

5.597

1.161

Brest

5.597

890

Štrasburk

2.448

425

Angers

1.266

263

Toulouse

24

4Radnice EU - občanské sdružení                 CZI - Děkujeme za hostingovou podporu!                 IIMCE Brno                 

okna-hned.cz | OKNA HNED - Plastová okna skladem || okna-hned.sk | OKNÁ HNEĎ - Plastové okná skladom
fenster-jetzt.at | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren || fenster-jetzt.de | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren
ablakok-most.hu | ABLAKOK MOST - Műanyag ablakok, ajtók raktáron || windows-eshop.com | WINDOWS ESHOP - PVC windows and doors in stock online
dvastaf-group.cz | DVASTAF GROUP - stavební firma Brno || baseball-shop.online | BASEBALL SHOP ONLINE - Obchod s vybavením pro baseball a softball
okna-na-miru.cz | Okna na míru || kalkulator-oken.cz | Kalkulátor oken || kalkulator-okein.sk | Kalkulátor okien || kalkulator-zaluzii.cz | Kalkulátor žaluzií - žaluzie jednoduše online || kalkulator-zaluzii.sk | Kalkulátor žalúzií - žalúzie jednoducho online
kalkulacka-oken.cz | KALKULAČKA OKEN || okna-se-slevou.cz | Okna se slevou || konfigurator-oken.cz | Konfigurátor oken