Komunikační dovednosti
Partnerství s občanem
Zapojení občanů
Prezentace práce úřadu
Vize a rozvojové strategie
Komunikace s konkrétními cílovými skupinami
Internet
Komunikující město
Krizový management města Rennes
Charta komerčního urbanismu renneského distriktu
Společné sdílení hodnot
Stavební povolení
Monitoring a efektivita
Jednotný vizuální styl
Cestovní ruch
Pes ve městě
Rozpočty
Zeleň
Komunikační strategieO projektu řekliOmbudsman městadiskusePřednášky, workshopy, semináře

Diagnostika

A. Studie struktury obchodní sítě

Vývoj obyvatelstva: je nutné přizpůsobit se mu
V roce 1995 měl renneský distrikt 347 000 obyvatel, z čehož 204 000 bylo soustředěno do centrálního města (Rennes). V distriktu pracuje v obchodním sektoru 17 000 osob.
Obce obklopující Rennes však zaznamenávají rychlý růst: + 22% v letech 1982 - 1990.

Z hlediska optimální organizace nabídky obchodní sítě vyžaduje tento vývoj v krátkodobém i střednědobém horizontu zohlednění současných potřeb obyvatelstva a to jak v obcích, tak v nových čtvrtích města Rennes (jako jsou např. la Poterie nebo Beauregard).

Hustá nabídka obchodní sítě
V renneském distriktu je v provozu 4 888 obchodů a služeb pro soukromé osoby (sčítání v prosinci 1995):

 • Struktura renneského obchodního aparátu je ve velmi dobrém stavu ve srovnání s obecnou situací v ostatních francouzských aglomeracích. Prázdných obchodních prostor je 6,5 % (oproti obvyklým 10 %) neboli celkem neobsazených je okolo 19.000 m2.
  Tento poměr se samozřejmě v jednotlivých obcích a čtvrtích liší, ale jen velmi zřídka dosahuje vysoké hodnoty (1 - 15 %).
 • Pouhá struktura obchodního aparátu ke zhodnocení stávající obchodní nabídky nestačí: důležité je rozlišení podle skupin výrobků a ještě více podle jejich specializace. V renneském distriktu je rozdělení poměrně dobré, s poněkud vyšší hustotou v oblasti kosmetických výrobků a služeb.
  Počet velkých obchodních středisek (131, z toho 66 v Rennes a 65 v okolních obcích) pak zajišťuje uspokojivou úroveň malých obchodů a služeb.
  V několika obcích je vysoký počet obchodních středisek: Chantepie (6 středisek, což je způsobeno roztříštěností zón specializovaných velkých obchodních středisek), Cesson-Sévigné (10 středisek, s roztříštěným středem města a několika po sobě následujícími středisky podél cesty na Paříž) a Saint-Gregoire (5 středisek). Pokud se týče ostatních obcí v distriktu, počet obchodních středisek se pohybuje mezi 1 až 3.

Rozdělení počtu obchodů a služeb v % podle skupin výrobků

Jako příklad rozdělení podle specializace se pro distrikt uvádí:

 • 167 pekařství-cukráren
 • 31 supermarketů
 • 7 hypermarketů
 • 8 diskontních prodejen ve velkém
 • 315 kadeřnických salonů
 • 32 specializovaných sportovních obchodů
 • 587 restaurací
 • 326 obchodů s oblečením
 • 60 klenotnictví
 • 82 specializovaných obchodů s nábytkem
 • 232 autoservisů
 • 179 bankovních ústavů ...
Dobré pokrytí všech potřeb
Stávající nabídka obchodů v distriktu pokrývá uspokojivým způsobem potenciální potřeby obyvatelstva. Nicméně toto pokrytí není jednotné, a to ani ve skupinách výrobků, ani specializací.
Rozdíl mezi obratem vyprodukovaným distriktem a potenciálem spotřeby obyvatel pro pět skupin výrobků je následující:

 • Ve vybavení domácnosti pokrývá stávající obchodní aparát potřeby distriktu nad stanovenou úroveň a jeho atraktivita v departementu je značná (obrat vyprodukovaný distriktem/potenciál spotřeby distriktu: 130 %).
 • V prodeji předmětů osobní spotřeby není nabídka celkově schopná pokrývat úplně spotřebu, a to i přes číselně vysokou přítomnost obchodů (562 zjištěných prodejních míst). Střed města Rennes nehraje dostatečně roli střediska regionálního významu, projevují se snahy o únik spotřebitelů směrem k jiným formám prodeje nebo jiným aglomeracím.
 • V oblasti potravinářských výrobků je, i přes uspokojivé pokrytí potřeb, část specializovaného trhu ve formě malých obchodů velmi omezená: 15%.
 • Kavárny, hotely a restaurace představují poměrně významnou část nabídky a hustota barů a restaurací je jednou z nejvyšších ve Francii.
Sledování nabídky podle úrovně cen ukazuje s ohledem na stávající obchodní aparát dosti homogenní rozdělení. Poměr mezi kvalitou a cenou je často uspokojivý. I když je nabídka diverzifikovaná podle úrovně třídy, není vždy dobře viditelná; mezi výrobky střední/vyšší a vysoké třídy je nabídka číselně dobře zastoupena (patří sem 12 % prodejních míst předmětů osobní spotřeby), ale je roztříštěná a málo přehledná.

Rozdělení nabídky podle cenové třídy

Atraktivita: váha středisek obchodu a role Rennes v departementu
Mohou být stanoveny 2 zóny obchodní atraktivity Rennes:

 • jedna přirozená zóna atraktivity (běžně navštěvovaná)
 • jedna zóna atraktivity výjimečné (např. při svátečních nákupech).
Funkce obchodních středisek
Prostorové rozmístění: poměrně dobrá je vyváženost mezi hlavními středisky, středem města a službami v blízkosti bydliště

Geografické rozmístění obchodů a služeb v distriktu zajišťuje dobré prostorové pokrytí území. Obzvláště funkce služeb v blízkosti bydliště je plněna velmi uspokojivě.

V tomto geografickém rozmístění mají supermarkety velmi důležitou roli: umožňují udržet velkou část spotřeby v okrajových čtvrtích a obcích. V důsledku toho tvoří hnací sílu nezbytnou pro udržení kvalitní obchodní nabídky zajišťující funkci služeb pro obyvatele těchto geografických zón v blízkosti bydliště.

Velká obchodní střediska na periférii (obchodní střediska Alma, Grand Quartier, Rigourdiere ...) hrají svou roli a přitom nejsou “pohlcovači” veškerých aktivit. Tato situace dnes umožňuje poměrně dobrou vyváženost mezi třemi hlavními skladebními prvky místní obchodní sítě:

 • středem města
 • velkými obchodními středisky na perifériích
 • službami v blízkosti bydliště
Dnes "zdravý" obchodní aparát může představovat v střednědobém horizontu riziko nestability
Kvalitativní hodnocení obchodního aparátu se opírá o:
 • stav prodejních míst a potřebu jejich renovace,
 • kvalitu obchodní nabídky na základě přesných kritérií,
 • zhodnocení životaschopnosti obchodů ve střednědobém horizontu (5 let).
 • Stav prodejních míst je na území distriktu velmi uspokojivý, protože renovaci by potřebovalo pouze 24% zařízení. Toto procento se v aglomeracích, které mají podobnou nebo větší velikost než Rennes pohybuje nejčastěji mezi 30 a 35%. Nicméně každý třetí obchod trpí nedostatečnou údržbou, častěji ze zvyku než z nedbalosti.

 • Kvalita obchodní nabídky je poměrně uspokojivá, ale je škoda, že výklady jsou často neatraktivní a výběr ne vždy optimální. Tyto nedostatky se týkají jen omezené části obchodů a mohly by být snad napraveny. Globální úroveň obchodní sítě může být shrnuta do šesti kritérií (minimální přijatelná úroveň je na 5ti bodovém žebříčku rovna 3):

 • Životaschopnost obchodů ze střednědobého hlediska závisí na četných parametrech týkajících se samotných obchodů, ale také vývoje jejich okolí. V současném kontextu představuje ve střednědobém horizontu každý třetí obchod riziko nestability.

Cíl Charty je tedy důležitý: měla by umožnit zachovat uspokojivou a různorodou obchodní nabídku pro spotřebitele a současně zajistit většímu počtu obchodníků uspokojivé fungování z komerčního hlediska.

B. Silné stránky/ stránky, které je třeba zlepšit

Obchodní síť v Rennes má silné stránky, ale nesmí se s nimi spokojit, protože má také několik stránek, které je třeba zlepšit.

Silné stránky
Velmi "zdravá" obchodní síť
Procento zanedbanosti je slabé (6,5%) a nižší než celostátní průměr (10%).

Dobré prostorové pokrytí
Bylo identifikováno 131 středisek obchodu. K dnešnímu dni nepředstavují výraznou nerovnováhu mezi středem a periférií.

Rovnováha nabídky v jejím složení, aktivitách a vztahu k potenciálu trhu:

 • Obchodní nabídka je široká a kompletní
 • Výše cen je v souladu s charakteristikami trhu.
 • Výsledky obchodníků odrážejí dobrou profesionální úroveň ve 3 prvcích: obecný vzhled prodejních míst, soulad obchodní nabídky (sortiment - poměr kvalita/cena) a vnitřní atmosféra obchodu.

Rovnováha mezi velkými středisky a službou v blízkosti bydliště
Povaha nabídky, úroveň příjmů, potřeby, požadavky, motivace jsou proměnné, vyskytují se v různých kombinacích a ovlivňují chování spotřebitele.

Hustá síť supermarketů, opírající se o malé obchody, zajišťuje spotřebiteli službu v blízkosti bydliště uvnitř území města i v okolních obcích.

Velká obchodní střediska představují různorodou nabídku schopnou uspokojit nejrůznější úrovně poptávky spotřebitelů a tak plní přesnou ekonomickou funkci; nabídka odpovídá na požadavek různorodosti.

Význam celostátních obchodních značek
Celostátní obchodní značky vykazují výraznou přítomnost: zastoupeno je 32 % celostátních obchodních značek, tyto obchody navštěvuje 65 % spotřebitelů. To ve funkci Rennes jako střediska regionu tvoří prvek atraktivity.

Rychlost přemísťování mezi obchodními středisky

 • Rychlost přemisťování mezi obchodními středisky usnadňují dva hlavní prvky:
 • Periferní obchodní střediska: ukončení severní části městského okruhu umožní uzavření "prstence" okolo aglomerace.
 • Střed města: projekt rozšíření prostředků hromadné dopravy na vlastním tělese: automatické metro VAL a autobus.
Stránky, které je třeba zlepšit
Obchodní aparát, který musí být posílen:
 • Třetina obchodů má ze střednědobé perspektivy nejistou budoucnost. V následujících letech dojde ke změnám značek obchodů a aktivit.
 • Některé supermarkety a obchody v blízkosti bydliště mají problémy se životaschopností. Jejich přetrvání však do budoucna podmiňuje samotnou existenci obchodního střediska. Rovnováha v distriktu může být na některých místech narušena.
 • 85 % obchodů představuje pouze 31 % komerční atraktivity distriktu. Za obecným aspektem dobré úrovně se skrývá mnoho "obchůdků" a to z hlediska sortimentu, výše obratu i velikosti (plochy, objemy výrobků ...).
 • Atraktivita specializovaných potravinářských obchodů (pekařství-cukrárny, řeznictví uzenářství ...) dosáhla kritického bodu.

Image a dostupnost středu Rennes
Musí být zlepšeny tři stránky:

 • Propagace image obchodů města jako střediska regionálního významu
 • Dostupnost
 • Počet parkovacích míst, která budou snadno k nalezení a budou dostupná
Externí komunikace obchodů
I když prodejní místa dosahují dobrých kvalitativních výsledků, mají tři slabé stránky:
 • Čtvrtina obchodů má problémy se zhodnocením výrobků
 • Mnoho výloh má dosti průměrnou úroveň, včetně obchodů ve středu Rennes.
 • U třetiny prodejních míst je konstatována nedostatečná údržba.

Nedostatek specializace brání trvalému vytvoření velkého střediska s regionálním atraktivitou
I když má obchodní síť v Rennes širokou obchodní nabídku a velké pokrytí výrobky, není dostatečně diferencovaná z hlediska specifických obchodů s výrazným image nebo těch, které "překvapí", zvláště pak v oblasti výrobků střední třídy a výrobků luxusních (předměty osobní spotřeby, umění, řemeslné výrobky ...), jejichž stávající nabídka je někdy málo přehledná, geograficky rozptýlená a se špatnou komunikací (málo obchodů spojených do řetězců).

Chybí několik velmi známých značek z celostátní sítě, které by mohly vytvářet další prvek atraktivity.

Radnice EU - občanské sdružení                 CZI - Děkujeme za hostingovou podporu!                 IIMCE Brno                 

okna-hned.cz | OKNA HNED - Plastová okna skladem || okna-hned.sk | OKNÁ HNEĎ - Plastové okná skladom
fenster-jetzt.at | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren || fenster-jetzt.de | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren
ablakok-most.hu | ABLAKOK MOST - Műanyag ablakok, ajtók raktáron || windows-eshop.com | WINDOWS ESHOP - PVC windows and doors in stock online
dvastaf-group.cz | DVASTAF GROUP - stavební firma Brno || baseball-shop.online | BASEBALL SHOP ONLINE - Obchod s vybavením pro baseball a softball
okna-na-miru.cz | Okna na míru || kalkulator-oken.cz | Kalkulátor oken || kalkulator-okein.sk | Kalkulátor okien || kalkulator-zaluzii.cz | Kalkulátor žaluzií - žaluzie jednoduše online || kalkulator-zaluzii.sk | Kalkulátor žalúzií - žalúzie jednoducho online
kalkulacka-oken.cz | KALKULAČKA OKEN || okna-se-slevou.cz | Okna se slevou || konfigurator-oken.cz | Konfigurátor oken