Komunikační dovednosti
Partnerství s občanem
Zapojení občanů
Prezentace práce úřadu
Vize a rozvojové strategie
Komunikace s konkrétními cílovými skupinami
Internet
Komunikující město
Krizový management města Rennes
Charta komerčního urbanismu renneského distriktu
Společné sdílení hodnot
Stavební povolení
Monitoring a efektivita
Jednotný vizuální styl
Cestovní ruch
Pes ve městě
Rozpočty
Zeleň
Komunikační strategieO projektu řekliOmbudsman městadiskusePřednášky, workshopy, semináře

Hlavní zásady

Signatáři se dohodli na třech základních zásadách:

 1. Dosáhnout plánovaného a koordinovaného řízení komerčního urbanismu
 2. Posílit regionální význam renneské obchodní sítě
 3. Kontrolovat vyváženost obchodní sítě
 • S platností od 25. června 1996 se na období dalších pěti let zavazují ke společnému postupu za účelem uplatňování těchto zásad.
První zásada - Dosáhnout plánovaného a koordinovaného řízení komerčního urbanismu

Metoda: společná úvaha všech zúčastněných aktérů
K dosažení plánovaného řízení komerčního urbanismu byla mezi hlavní zásady zařazena společná úvaha všech zúčastněných aktérů.
Ta by měla podporovat tvorbu společné politiky a umožnit stálou debatu mezi všemi zúčastněnými aktéry.

 • Zapojit všechny zúčastněné aktéry do stálého uvažování o plánovaném vývoji různých forem obchodu a to zvláště těch, které ještě v aglomeraci chybí.
Tato úvaha je zaměřena na předvídání možného vývoje. Týká se možného vývoje různých forem obchodu (způsoby prodeje, koncepty obchodů, objevující se a zanikající obchodní značky) i dopadu nových forem obchodu na stávající obchodní síť.
Aby byla tato úvaha dobře vedena, zavazují se signatáři, že alespoň jednou ročně tato témata zhodnotí (viz 3. část: realizace).

 • Podporovat adaptaci podniků na vývoj konkurence a poptávku spotřebitelů v oblasti různorodosti nabídky, blízkosti obchodu bydlišti, kvality a ceny.
To vede k vypracování a používání politiky podpory obchodních aktivit při současném např. zvyšování kvalifikace, poradenství, oživování obchodů různými aktivitami ...
V tomto ohledu umožní každoroční koordinace výprodejů, s výjimkou trhů se zlevněným zbožím, dospět k jednotné organizaci a to ve snaze uspokojit jak spotřebitele, tak obchodníky.

 • Podpořit sociální dialog
Všichni aktéři se shodují na podpoře sociálního dialogu v rámci pracovního práva (pracovní podmínky, stanovení pracovní doby, udržení pracovního místa). To vše jsou cíle, jež participují na vytváření dobré pověsti podniků a na sociální kohezi.
Kvantitativní a kvalitativní sledování zaměstnanosti v oblasti obchodu: jeho realizace bude svěřena CODESPAR.
Bude zkoumáno stanovení ceny sociálního výkonu.
Znalost zaměstnanosti a adekvátního poměru mezi zaměstnáním a vzděláním by měly být předmětem analýzy za účelem dosažení plánovitého řízení zaměstnanosti. Signatáři Charty se tedy zavazují k dosažení těchto cílů, jejichž realizace by mohla být svěřena CODESPARu a Místní komisi pro zaměstnanost a vzdělávání.
 • Revize kolektivní dohody zaměstnanců v oblasti obchodu nepotravinářského charakteru v Rennes, která pochází z roku 1977 a od té doby nebyla aktualizována: její revize by měla být provedena odborovými organizacemi a představiteli zaměstnavatelů. Unie obchodu se zavazuje, že jednání zahájí do konce roku 1996.
 • Otvírací doba obchodů v neděli a ve svátek: v této oblasti bude zahájena spolupráce všech aktérů za účelem dosažení jednotné kolektivní organizace ve smyslu ochrany rovnosti práv podniků, ochrany zaměstnanců a uspokojení spotřebitelů.
 • Nástroje plánování a řízení
Signatáři se zavazují k zavedení nástrojů plánování a řízení vývoje obchodní sítě, o které se budou opírat při rozhodování.
 • Zrealizovat prostorovou organizaci obchodní sítě
Signatáři Charty stanoví pro následujících pět let prostorovou organizaci obchodní sítě, podle následující klasifikace:
 • doplňková obchodní střediska
 • obchodní mikro-střediska v blízkosti bydliště
 • střediska v blízkosti bydliště
 • specializovaná obchodní střediska
 • spojovací obchodní střediska¨
 • sítě obchodních středisek místního významu
 • největší obchodní střediska
Charakteristika těchto středisek je následující:
 • Doplňková střediska
Tato střediska jsou málo strukturovaná a představují celkově nepříliš sourodou nabídku. Vytvářejí doplněk v blízkosti větších obchodních středisek.
 • Obchodní mikro-střediska v blízkosti bydliště
Jedná se o malá střediska čítající méně než 10 obchodů. Prezentovaná nabídka není kompletní: pekařství, obchod s potravinami, řeznictví (případně), novinový stánek. Zajišťují minimální službu v blízkosti bydliště, ale nedokážou zabránit přesunu spotřebitelů jinam.
 • Střediska v blízkosti bydliště
Jsou určena pro služby v blízkosti bydliště a mají kompletní nabídku (včetně kosmetiky a lékarny). Prakticky vylučují obchody s předměty osobní spotřeby a vybavení domácnosti. Jejich význam jen zřídka přesahuje čtvrť, ve které jsou umístěny.
 • Specializovaná obchodní střediska
Jsou specializována v určité oblasti aktivit nebo ve zvláštní formě prodeje.
 • Spojovací obchodní střediska
Jsou složena především z jednotlivých obchodů rozmístěných okolo jednoho "tažného" obchodu menších rozměrů nepřesahujících 1200 m2. Jsou určena k zachycení proudu spotřebitelů na cestě bydliště - práce a vytvářejí alternativu mezi středisky v blízkosti bydliště a velkými obchodními středisky. Mohou rovněž plnit funkci obchodních středisek čtvrtí. Tato střediska vyžadují parkoviště s krátkou dobou parkování a velmi snadným přístupem.
 • Sítě obchodních středisek místního významu
Představují dosti širokou nabídku (ať už v blízkosti bydliště nebo ne) a často hrají roli stabilizátora. Jsou alternativou vůči největším obchodním střediskům.
 • Největší obchodní střediska
Tento název se na jedné straně týká středu města Rennes, které je střediskem schopným přilákat klientelu se vzdálenosti více než jednu hodinu jízdy autem díky svému image a velikosti své obchodní nabídky, na straně druhé také středisek okolo hypermarketu s nebo bez obchodní galerie.

Toto rozdělení musí být chápáno jako doplněk Územního plánu pro oblast komerčního urbanismu.

 • Vytýčit prioritní akční zóny
Signatáři vypracují akční program opírající se o diagnostiku obchodní sítě tak, aby vytyčili všechna prioritní střediska obchodu. Budou vypracovány analytické nástroje umožňující hierarchizovat prioritní místa, kde je třeba zasáhnout.

 • Používat společná hodnotící kritéria rozvojových projektů obchodní sítě
Budou definována společná hodnotící kritéria projektů. Zúčastnění aktéři je budou používat pro hodnocení obchodních projektů, zvláště těch, které spadají pod Departementální komisi obchodních zařízení (CDEC).
Složení společné měrné jednotky (označované termínem bod dopadu nebo TT podle metody PIVADIS) pokrývá následující kvantitativní a kvalitativní prvky:

Kvantitativní kritéria

 • Prodávané výrobky nebo vytvářené aktivity
 • Postavení ceny
 • Známost obchodní značky
 • Plocha
 • Obrat (skutečný nebo odhadovaný)

Kvalitativní kritéria

 • Vzhled
 • Výběr
 • Jednotnost obchodní nabídky
 • Výklady
 • Objemy
 • Atmosféra obchodu

Tato kritéria jsou hodnocena v závislosti na velikosti, umístění a vedení obchodu.

Zúčastnění aktéři se zavazují ke globálnímu růstu 85 000 brutto (z celkové výše 640 000 neboli 13 %) v následujících pěti letech, s každoroční revizí.

Tento růst se skládá ze dvou oblastí

 • Oblast věnovaná nutnosti zvýšení obchodní nabídky odpovídající demografickému růstu.
 • Oblast spojená s růstem atraktivity za účelem posílení regionálního významu Rennes jako střediska obchodu.

 • Disponovat observatoří obchodní aktivity
Signatáři se dohodli, že zřídí kontrolní nástroj umožňující periodicky aktualizovat údaje diagnostiky obchodní struktury renneského distriktu, a to vytvořením observatoře obchodní sítě. Hlavní rolí této observatoře bude:
 • Sledování vývoje obchodních aktivit (stav nabídky, poptávka, ceny ..).
 • Vypracování roční bilance spotřeby celkové 85 000 TT brutto.
 • Měřit dopad rozhodnutí vztahujících se k CDEC (Departementální komise obchodních zařízení).

 • Používání zákonných nástrojů komerčního urbanismu
Signatáři se zavazují, že budou používat zákonné nástroje řízení komerčního urbanismu: především pak Územní plán zón.

Druhá zásada - Posílit regionální význam Rennes jako střediska obchodu

Diagnostika obchodní sítě ukazuje, že je nezbytné posílit obchodní atraktivitu Rennes tak, aby byla na výši role, kterou musí hrát aglomerace takové důležitosti jako je Rennes.

 • Posílit atraktivitu středu města Rennes
Obchody ve středu města jsou strukturujícím prvkem kvality života a propagace image aglomerace.

Je tedy potřeba dbát na posílení jejich atraktivnosti, abychom se vyhnuli příliš masivnímu mizení obchodů. Tento postup umožní zvýšení aktivit ve společném zájmu spotřebitelů a obchodníků.

 • Podporovat zavádění vhodných atraktivních obchodních značek ve středu města
Bude třeba určit, vyhledávat, přijímat obchodní značky národního významu za účelem posílení atraktivity středu města. Tyto značky by se měly vhodně začlenit do stávající obchodní sítě a doplňovat ji, zvláště pak v oblasti předmětů osobní spotřeby, rekreace a kultury.

 • Podporovat kvalitativní rozvoj obchodního aparátu
Jsou definovány 2 hlavní osy působení:
 • Zlepšování vzhledu výkladních skříní a prodejních míst, údržby obchodů a označování obchodů.
 • Podporovat zřizování služeb za účelem lepšího uspokojení požadavků spotřebitelů (přizpůsobit otvírací dobu, zřídit dodávky a donášky do domu ...).

 • Pro profesionální a více občanský obchod
Provoz obchodu má vedlejší účinky na hygienu, bezpečnost a život v obci. To rovněž podmiňuje vnější image obchodu, je to otázka profesionality, ale také občanského chování.
Zúčastnění aktéři se zavazují k tomu, že budou propagovat kvalitní akce, které budou moci vést k podpisu Charty zástupci různých profesí.

 • Posílit přehlednost obchodního aparátu
Diagnostika odhaluje dva negativní aspekty organizace renneského obchodu. Na jedné straně představují některé ulice s obchody příliš velký nepoměr ve své nabídce výrobků. Nemohou mít jasný obchodní image. Na druhé straně některá střediska obchodu přiléhají k ulicím bez obchodů. Tak pro spotřebitele vytvářejí dojem nenavazující obchodní nabídky.
Za účelem zmírnění těchto negativních aspektů se signatáři zavazují k podpoře sdružování obchodních a řemeslných aktivit. Očekávaným ziskem je posílení image těchto středisek.

 • Posílit aktivity vedoucí k oživení obchodů s účastí obchodníků
Organizování širokých aktivit vedoucích k oživení obchodů (oživení ulic, kulturní události, zdobení veřejných prostor a výkladů ...) umožní obchodu, aby hrál svou roli oživujícího prvku ve městě.
Tyto akce mohou být organizovány v rámci orgánu reprezentujícího všechny představitele obchodu: signatáři se zavazují, že budou uvažovat o tom, jak jej uvést v život.

 • Mít politiku společné komunikace
Aktivity vedoucí k oživení obchodů budou doplněny a posíleny komunikační strategií.
Komunikačními nosiči, vzešlými z této strategie, budou moci být propagační dokumenty renneského obchodu, bonusy pro zákazníky ...

 • Posílit dostupnost
Signatáři se dohodli, že uvedou v život zásadu předběžné spolupráce při jakémkoliv rozhodování týkajícím se podmínek vstupu do středu města, parkování a hromadné dopravy.

 • Posílit některá střediska obchodu
Signatáři budou dbát na to, aby byl rozvojový projekt podřízen existencí dostatečného potencionálního trhu, aby se vyhnuli narušení rovnováhy.

 • Definovat prioritní střediska obchodu a posílit jejich přehlednost pro spotřebitele
U 131 středisek obchodu určených diagnostikou obchodní struktury bude třeba provést tři typy akcí:
 • Vytipovat a revitalizovat obchodní zóny na periferiích, které by mohly chátrat (např. Lorient ZA1, Saint Grégoire1, specializované obchody s nepotravinářskými výrobky o ploše více než 400 m2, les Logettes1 ...).
 • Definovat, prostřednictvím Územních plánů zón, některých periferních středisek, plochy obchodní, pro řemeslnou výrobu, průmyslové nebo obytné zóny (např. Lorient ZA1, Saint-Grégoire1), obchody s nepotravinářskými výrobky o ploše více než 400 m2 (Saint-Jacques ...)
 • Posílit specializaci určitých stávajících obchodních zón (např. "Cesta nábytku1, Pierre Blanche1", Le Logettes1, Moulin1 ...).

 • Podporovat zřizování atraktivních obchodních značek doplňujících stávající nabídku
Identifikovat, hledat a přijímat velké obchodní značky za účelem posílení atraktivnosti distriktu jako střediska obchodu.

Třetí zásada - Dosáhnout vyváženosti

 • mezi třemi hlavními funkcemi: - středem města - velkými obchodními středisky na periférii/malými obchody - službami v blízkosti bydlišti
 • mezi renneskou obchodní sítí a ostatními sítěmi departementu
Jedna ze silných stránek diagnostiky ukazuje, že existuje dobrá rovnováha nabídky a atraktivity ve vztahu k jejímu potenciálu. Signatáři se dohodli na nutnosti udržovat tuto rovnováhu a to jak z prostorového hlediska, tak z hlediska funkčního, při současném zachování uspokojivé úrovně konkurence pro spotřebitele.

 • Prodej ve velkém
Hraniční velikost pro hypermarkety je stanovena na 10 000 m2 na jedno prodejní místo.
Signatáři jsou proti gigantickým hypermarketům. Proto žádný hypermarket1 nesmí překročit prodejní plochu 10 000 m2.
Každé rozšíření bude podmíněno existencí dostatečného potenciálního trhu, aby nedošlo k narušení rovnováhy obchodní struktury.
Signatáři upřesňují, že:
 • Tato zásada nemá být v žádném případě chápána jako podněcování k tomu, aby bylo dosaženo stropu 10 000 m2.
 • Po každém vydaném povolení bude následovat dvouletá doba pozorování prováděná koordinačním orgánem Charty (viz 3. část: realizace). Již vydaná povolení, která ještě nevedla k zahájení provozu, jsou rovněž součástí této kategorie.

 • Zastavit veškeré stavění hypermarketů "na zelené louce"
Signatáři se zavazují k tomu, že po období pěti let zamítnou veškerou novou výstavbu hypermarketů.
Tato zásada nevylučuje transfery2 (pod podmínkou, že odpovídají zásadám Charty).

 • Výstavba velkých specializovaných obchodních středisek v zónách k tomu určených
Aby byla dodržována základní rovnováha, budou velká specializovaná obchodní střediska3 podporována v tom, aby jejich výstavba probíhala v zónách, jež k tomu byly předem určeny. Toto rozhodnutí směřuje k zamezení roztříštěnosti obchodních aktivit podél vstupních komunikací do města, k výstavbě naplánovaných obchodních středisek a k estetickému zlepšení okolí obchodních středisek a nákupu pro spotřebitele.

 • Služby v blízkosti bydliště
Bohatá obchodní nabídka ve službě spotřebitelů, kvalita života a obchodního image čtvrtí a obcí jsou hlavními liniemi, které chtějí signatáři charty podporovat, aby služby v blízkosti bydliště hrály svou ekonomickou a sociální roli.

 • Podněcování rozvoje malých obchodů a provozoven drobných živnostníků, zvláště pak v podpoře obchodní kontinuity
Za účelem podpory obchodní kontinuity může být rozvoj malých obchodů a provozoven drobných živnostníků podporován akcemi spojenými se zabezpečením okolí: plány městské hromadné dopravy, územním plánem, "reorganizací" obchodní sítě, úpravami prostor pro provozovny drobných živnostníků, poradenstvím a asistenčními službami podnikům, pomocí při rozhodování o znovuzahájení činnosti nebo při otevření nového zařízení, organizováním aktivit oživujících obchody, apod.
Tyto směry v kvalitativním rozvoji obchodního aparátu, jeho přehlednost i aktivity oživující obchody se týkají obcí v distriktu i čtvrtí v Rennes.

 • Údržba životaschopných obchodů v blízkosti bydliště
Na základě rozdělení obchodních středisek klasifikovaných jako "v blízkosti bydliště" se přistoupí k určení středisek, která vyžadují provedení úpravy. Ke klasifikaci těchto středisek na základě strategického významu zásahu a k definici prostředků použitých k úpravě a přizpůsobených charakteristice střediska.
Tento postup se bude týkat obchodů, které jsou ekonomicky životaschopné.

 • Pokračování v tvorbě navazujících "oček" sítě supermarketů a malých samoobsluh
Signatáři uznávají zásadní roli supermarketů a malých samoobsluh ve funkci "blízkost bydliště" a ve funkci navazujících "oček" sítě. V této tvorbě "oček" sítě se musí pokračovat tak, aby byly doplňkem rozvoje městských čtvrtí a aby byla podporována nabídka obchodů v blízkosti bydliště v obcích.
Tento rozvoj by měl být postupný a stupňovaný, založený na existenci potenciálního dostačujícího trhu.
Po vydání každého povolení budou následovat dva roky pozorování prováděného koordinačním a orientačním orgánem stanoveným Chartou.

Hypermarket: plocha s převládajícím prodejem potravin o 2 500 a více m2

Radnice EU - občanské sdružení                 CZI - Děkujeme za hostingovou podporu!                 IIMCE Brno                 

okna-hned.cz | OKNA HNED - Plastová okna skladem || okna-hned.sk | OKNÁ HNEĎ - Plastové okná skladom
fenster-jetzt.at | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren || fenster-jetzt.de | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren
ablakok-most.hu | ABLAKOK MOST - Műanyag ablakok, ajtók raktáron || windows-eshop.com | WINDOWS ESHOP - PVC windows and doors in stock online
dvastaf-group.cz | DVASTAF GROUP - stavební firma Brno || baseball-shop.online | BASEBALL SHOP ONLINE - Obchod s vybavením pro baseball a softball
okna-na-miru.cz | Okna na míru || kalkulator-oken.cz | Kalkulátor oken || kalkulator-okein.sk | Kalkulátor okien || kalkulator-zaluzii.cz | Kalkulátor žaluzií - žaluzie jednoduše online || kalkulator-zaluzii.sk | Kalkulátor žalúzií - žalúzie jednoducho online
kalkulacka-oken.cz | KALKULAČKA OKEN || okna-se-slevou.cz | Okna se slevou || konfigurator-oken.cz | Konfigurátor oken