Komunikační dovednosti
Partnerství s občanem
Zapojení občanů
Prezentace práce úřadu
Vize a rozvojové strategie
Komunikace s konkrétními cílovými skupinami
Internet
Komunikující město
Krizový management města Rennes
Charta komerčního urbanismu renneského distriktu
Společné sdílení hodnot
Stavební povolení
Monitoring a efektivita
Jednotný vizuální styl
Cestovní ruch
Pes ve městě
Rozpočty
Zeleň
Komunikační strategieO projektu řekliOmbudsman městadiskusePřednášky, workshopy, semináře

Strategie a spolupráce

Spolupráce českých měst se soukromým sektorem v oblasti cestovního ruchu je zatím v příliš obecné rovině, spolupráce mezi jednotlivými městy i jednotlivými institucemi veřejného sektoru je chaotická.

Řada strategií a analýz v našich městech je na velmi kvalitní úrovni. Chybí jim však větší strukturovanost problémů, chybí vysvětlování (protože ne všichni jsou odborníci na všechno a je třeba jednoduše a srozumitelně vysvětlit, co očekáváme), je třeba naučit se spolupracovat atd.

Strategie není jen otázka rozumě investovat velké prostředky do geniálních plánů, je třeba také umět vysvětlovat základní informace na nejnižších úrovních a dokázat zapojit nejen ekonomy, finančníky a velkopodnikatele, ale také dát šanci i drobným podnikatelům (kadeřnicím, majitelům drobných obchodů, kaváren ap.). Stručně řečeno, přístup úřadu může probíhat na minimálně třech úrovních:
- pouze si všímáme, jak často nás všichni kritizují a jak na oplátku často my (úředníci) jsme schopni kritizovat naše okolí,
- je ovšem možné také se více snažit vysvětlovat našemu okolí o co nám jde, jaké jsou naše cíle a kam směřujeme,
- nebo jsme dokonce schopni být při vysvětlování natolik přesvědčiví, že naše okolí (občané, podnikatelé atp.) je schopno (s ohledem na naše cíle) přicházet s novými náměty a iniciovat okolí k zapojování do společných projektů.

Zatímco v západoevropských městech se setkáváme s druhým a třetím přístupem, my jsme stále pouze u první varianty. Souvisí to i se skutečností, že nejde pouze o vkládaní prostředků do reklamy na cestovní ruch. Velmi důležité je i sledování efektivity reklamy a testování reklamních aktivit prostřednictvím výzkumů.
Jestliže máme jednoznačně formulovány cíle pro naše aktivity v oblasti cestovního ruchu, můžeme také vyhodnocovat naplňování těchto cílů a zlepšovat a upřesňovat naše aktivity.

K velmi precizně definovaným a konkrétním závěrům v oblasti cestovního ruchu došla v roce 1999 města sdružená v Eurocitties. Na semináři, který se tehdy konal v Lyonu byly zformulovány následující okruhy:
1. Městský cestovní ruch mobilizuje všechny zúčastněné občany i podnikatele k péči o návštěvníky.
2. I přes konkurenční vztahy mezi jednotlivými městy je třeba vytvářet komunikaci a spolupráci (např. společná propagace).
3. Mezi veřejnými institucemi, soukromými hospodářskými organizacemi a občany je třeba vytvářet partnerství.
4. Občané musí pochopit smysl a význam péče o návštěvníky, turisty.
5. Nejsilnější osobní dojmy získává návštěvník již v prvním okamžiku příjezdu. Proto město musí být pro návštěvníky dopravně dostupné a prostorově uspořádané.
6. Město musí návštěvníkem poskytovat pestrou nabídku pro jednotlivé segmenty.
7. Město musí své turistické atraktivity rozvíjet (časově i prostorově), nesmí vytvářet pouze 'turistická gheta'.
8. S tím souvisí i poskytování kvalitních služeb a zajišťování jejich flexibility s ohledem na specifika konkrétních návštěvníků.
9. Turistická nabídka musí být naprogramována z hlediska obsahového i časového.
10. Turistická nabídka vzrůstá s vícejazyčným značením.
11. Důležitá je prezentace kulturního dědictví prostřednictvím moderně pojatých muzeí (vstupenky pro celou nabídku muzeí). Důležitá je revitalizace a rekultivace budov, které přestaly sloužit původním účelům. Důležité jsou i výjimečné příležitosti a významné kulturní události a festivaly.
12. Uvážlivě rozšířit otevírací dobu obchodů, obchodních center i informačních center.
13. Propagace je nejdůležitější částí marketingového plánu města. Musí informovat o pořádání akcí, oživuje město, informuje sdělovací prostředky, umožňuje lidem o těchto akcích hovořit a po létech na ně vzpomínat.
14. Internet musí umožňovat oboustrannou komunikaci.
15. Rozvoj turistiky ve městě předpokládá propojení, koordinaci a komunikaci zájmů a cílů politických činitelů,ekonomických aktérů i občanů. Zejména na místní úrovni je nutné přesvědčovat o oprávněnosti a návratnosti investic do městského cestovního ruchu.
16. Je třeba sledovat i negativní dopady cestovního ruchu.
17. Je nutné města navzájem porovnávat, sledovat trendy a používat jednotný systém statistického výkaznictví.
18. Evropská města místa spolu soupeří, místo aby vzájemně spolupracovala.

S ohledem na tyto konkrétní vyčerpávající okruhy se dají vystopovat ucelené problémy, které se v jednotlivých uvedených okruzích často opakují. Především jde o:
- cílové skupiny,
- srozumitelná prezentace cílů, vizí a strategií,
- výzkumy,
- základní statistické údaje (vyhodnocování),
- spolupráce mezi veřejnou správou a podnikateli,
- projekty.

Tyto problémy jsou součástí vzájemně propojeného celku. Pro zjednodušení a větší vysvětlení se nyní jednotlivé problémy pokusíme popsat odděleně.

1. Cílové skupiny
Můžeme počítat především s pěti základními cílovými skupinami:
úřady,
veřejné organizace,
podnikatelé,
místní občané a
návštěvníci, turisté.
Každá z uvedených cílových skupin má svoje vnitřní specifika. Má také vnější rozdíly závisející na potřebách města a na zájmech návštěvníků. Jednotlivé skupiny nejsou izolovány, ale vždy spolupracují a jejich náměty i aktivity se vzájemně propojují.

2. Srozumitelná prezentace cílů, vizí a strategií
Většina strategií v  městech ČR více či méně zůstávají u prvního kroku na cestě k tvorbě strategie. Usilují o popsání základních problémů, ale chybí jim statistiky, postrádají vhodná a srozumitelná vysvětlování svých záměrů, od obecných záměrů neumí přejít ke konkrétním a postupným počinům - plánům, cílům a konečně jasným úkolům.

Příklady z nejrůznějších strategií v západoevropských městech dokládají, že:
1.Zahraniční města mají tytéž problémy jako naše města. Nenechávají však tyto záležitosti pouze na odbornících a představitelích veřejné správy, ale snaží se (právě díky racionálním argumentům) učinit i občany a podnikatele města spoluzodpovědnými za přijatá řešení.
2. Tvorba dílčích i komplexních vizí není záležitostí pouze vyvolené skupinky vševědoucích prognostiků, ale jedná se o výsledek systematické a dlouhodobé práce. Mohli bychom říci, že jde o způsob práce veřejné správy, která jak na centrální úrovni, tak i na úrovních jednotlivých měst a obcí dokáže systematicky:
- shromažďovat a publikovat statistiky, informace a argumenty,
- zapojit veřejnost i podnikatele a
- předcházet problémům.
3. Radnice tím, že monitorují stav a vývoj nejrůznějších konkrétních jevů a problémů, získávají údaje, z nichž mohou následně vytvářet časové řady statistických ukazatelů, kterými potom, když je to potřeba, s minimem nákladů, objektivně a rychle vyjádří situaci ve městě i její vývoj. Mohou i doložit efektivitu realizovaných opatření. Rovněž je jasné, že mnohé argumenty a informace přejímají z fungujících celostátních odvětvových statistik a vše nasvědčuje tomu, že sběr těchto informací není bezúčelný, že existuje spolupráce mezi poskytovateli informací a těmi, kteří je využívají nebo mají zájem, chtějí je využívat.
4. S přípravou koncepcí výrazně pomáhají profesní sdružení. V případě dopravy v anglických městech je to například sdružení dopravců městské hromadné dopravy, které má dokonce registrovanou ochrannou značku TRAVELWISE (http://www.travelwise.org.uk, http://www.travelwisenet.com) .

3. Výzkumy
Zatímco naše výzkumy zaměřené na cestovní ruch a vše co s tím souvisí se teprve začínají rozjíždět, výzkumy v zahraničí jsou prováděny systematicky a dlouhodobě.
Systematičnost v západoevropských městech se projevuje:
- systematickým výběrem respondentů,
- výběrem míst, kde jsou respondenti dotazováni,
- dobou dotazování, respektive sledováním různých ročních období,
- možnosti opakování výzkumu,
- výběr tazatelů s ohledem na cíle a zaměření výzkumu,
- sledování kvalitativních ukazatelů pro další hodnocení,
- vytváření námětů pro další rozvoj,
- vyhodnocování námětů s ohledem na řešení nových řešení.

4. Základní statistické údaje

S výzkumy veřejného mínění bezprostředně souvisí sledování statistických údajů v oblasti cestovního ruchu i v oblastech souvisejících. Statistika je snad nejdůležitějším podkladem pro jakékoli úvahy pro cestovní ruch.
Je to především veřejná správa, která usiluje o shromažďování statistických údajů. Kromě toho jsou velmi důležité statistiky, které poskytují i nejrůznější občanská sdružení a profesní organizace, mající svoji prestiž. Nejde jen o jakousi vstupní myšlenku, důležité je také přesvědčit co nejvíce obcí, měst či regionů zapojit se do společné práce. Nezůstává pouze u shromažďování. Veřejná správa musí údaje systematicky poskytovat a nabízet podnikatelům. Nestačí, že informace o likvidaci odpadů sleduje a vydává sdružení, jehož členy je pouze několik měst. Podobně pokud město průběžně sleduje dopravní průjezdnost jednotlivých motorových vozidel na svých komunikacích, mělo by tyty informace poskytovat zájemcům. Například naši podnikatelé tyto konkrétní informace velmi těžko získávají, a pokud se jim to vůbec podaří, jsou nuceni za ně (někdy i neúměrně) zaplatit. Města ve Velké Britanii či ve Skandinávii tyto informace poskytují systematicky a zdarma.


5. Spolupráce mezi veřejnou správou a podnikateli (obecněji)

Ve spolupráci mezi podnikateli a veřejnou správou nelze očekávat okamžitý zisk. Každý musí nejprve do společného projektu něco investovat, přinést, dokázat, že mu na výsledku opravdu záleží, že je ochoten na sobě pracovat. Jednoduše můžeme shrnout, že spolupráce může probíhat v jednoduchých projektech nebo v projektech, které jsou vytvářeny dlouhodobě a jejím cílem je iniciování nových příležitostí.


6. Projekty - konkrétní aktivity
Je třeba si uvědomit, že prostřednictvím projektů, které jsou určeny pro nejrůznější cílové skupiny
je nezbytné systematicky prezentovat výchozí hodnoty, vize a strategie,
je důležité jaké tyto projekty přinášejí výhody pro úředníky,
je důležité jak srozumitelné jsou projekty pro občany i podnikatele,
zda je možné na vhodných místech získat další srozumitelné informace,
či zda jsou k dispozici vhodné sdělovací prostředky.

Radnice EU - občanské sdružení                 CZI - Děkujeme za hostingovou podporu!                 IIMCE Brno                 

okna-hned.cz | OKNA HNED - Plastová okna skladem || okna-hned.sk | OKNÁ HNEĎ - Plastové okná skladom
fenster-jetzt.at | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren || fenster-jetzt.de | FENSTER JETZT - Kunstofffenster, Kunststoff-Balkontüren
ablakok-most.hu | ABLAKOK MOST - Műanyag ablakok, ajtók raktáron || windows-eshop.com | WINDOWS ESHOP - PVC windows and doors in stock online
dvastaf-group.cz | DVASTAF GROUP - stavební firma Brno || baseball-shop.online | BASEBALL SHOP ONLINE - Obchod s vybavením pro baseball a softball
okna-na-miru.cz | Okna na míru || kalkulator-oken.cz | Kalkulátor oken || kalkulator-okein.sk | Kalkulátor okien || kalkulator-zaluzii.cz | Kalkulátor žaluzií - žaluzie jednoduše online || kalkulator-zaluzii.sk | Kalkulátor žalúzií - žalúzie jednoducho online
kalkulacka-oken.cz | KALKULAČKA OKEN || okna-se-slevou.cz | Okna se slevou || konfigurator-oken.cz | Konfigurátor oken